خدمات روان شناختی در یک نگاه

خدمات روانشناختی شهر کلگری در یک نگاه

Crisis Services Canada: The Canada Suicide Prevention Service

برای پیشگیری از خودکشی برای خود یا اطرافیانتان با این خط تماس بگیرید.

Connect with Crisis Service Canada if you’re thinking about suicide or worried about afriend or loved one.

⏰ Free 24/7 service

📞 1-833-456-4566

📱 45645

🌐 https://www.crisisservicescanada.ca/en/


Calgary Communities Against Sexual Abuse (CCASA)

این مرکز خدمات مداخله در بحران تجاوز جنسی، حمایت عاطفی ، حل مسئله ، ارجاع ، فراهم نمودن دسترسی اضطراری به پلیس،بیمارستان و خدمات مشاوره ارائه می دهد. پشتیبانی تلفنی آنها همچنین به دوستان، خانواده و افرادی که از بازماندگان حمایت میکنند خدمات حمایتی ارائه می دهد. آنها همچنین برنامه هایی را در زمینه آموزش تجاوز جنسی، و حمایت از فرد آسیب دیده ارائه می دهند.

CCASA provides sexual assault crisis intervention, emotional support, problem-solving, information and referral, access to emergency accompaniment to police or hospital, and counseling. Their phone support is also extended to friends, family, and support people of the survivor. They also provide programs in sexual abuse education, and research and advocacy.

⏰ Free 24/7 service

📞 1-866-403-8000

🌐 https://calgarycasa.com


Calgary Women’s Emergency Shelter

مشاوره، راهکار برای افزایش امنیت، اطلاعات دسترسی به پناهگاه های اضطراری و سایر برنامه های ارائه شده در زمینه حمایت از زنان

The shelter that offers counseling, solutions to increase security, access to emergencyshelters and other programs offered for women’s protection

⏰ 24/7

📞 403.234.7233

🎤 Farsi (with Interpreter) + English


Sheriff King Home (Domestic Violence Shelter)

این مرکز یک پناهگاه کوتاه مدت شبانه روزی برای زنانی است که در حال ترک یا تجربه خشونت خانگی هستند. از جمله خدمات این پناهگاه شامل مشخص کردن راهکارهای افزایش امنیت ،آموزش سوء استفاده ، حمایت عاطفی، ارجاع و پشتیبانی در مورد نیازهای اساسی مانند: مسکن، خدمات حقوقی، و کمک به دسترسی به منابع باشد. مراقبت از کودکان نیز از طریق این برنامه پشتیبانی دربه صورت رایگان فراهم می شود. حضور در این پناهگاه رایگان است. برای ثبت نام با در هر ساعتی از شبانه روز تماس بگیرید

This center is a short-term shelter for women who are currently leaving or experiencing domestic violence. The shelter’s services include determining security enhancements, abuse education, emotional support, referrals and support when needed: housing, legal services, and access to resources. Childcare is also supported through this program for free. Attendance at this shelter is free. Call to register at any time of the day or night.

⏰ 24/7

📞 403.266.0707

🎤 English


Bullying Helpline

اگر شما یا فردی  که می شناسید با قلدری یا سوء استفاده در محل کار، مدرسه یا مکان های دیگر مواجه است، با این خط تماس بگیرید.

Connect with helplines if you or someone you know is experiencing bullying or abuse.

⏰ Free 24/7

📞 1-888-456-2323

📱 Online chat

🎤 Farsi + English

🌐 https://www.alberta.ca/bullying-find-supports.aspx


Child Abuse Helpline

اگر مشکوک هستید که یک کودک مورد سوء استفاده یا بی توجهی قرار گرفته است، با این خط تماس بگیرید.

Call Child Abuse Helpline, if you suspect a child is being abused or neglected.

⏰ Free 24/7

📞 1-800-387-5437

🌐 https://informalberta.ca/public/service/serviceProfileStyled.do?serviceQueryId=1002383


Family Violence Prevention

برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده و خشونت خانگی با این خط تماس بگیرید.

To prevent and deal with abuse, family violence and domestic violence, call the Family Violence Prevention Helpline.

⏰ Free 24/7

📞 310-1818

🎤 Farsi + English

🌐 https://www.alberta.ca/family-violence-prevention-resources.aspx


Kerby Centre for Elderly Abuse Line

برای پیشگیری و مقابله با خشونت و سوء استفاده علیه سالمندان با این خط تماس بگیرید.

Call Elderly Abuse Line to prevent and deal with elderly abuse and violence.

⏰ 24/7

📞 403-705-3250

🌐 https://www.kerbycentre.com/general/supportservices/elder-abuse-resource-line/


Addiction Helpline

خط بحران در زمینه سوء مصرف مشروبات الکلی، تنباکو، مواد مخدر، و اعتیاد به قمار. این مرکز شما رابرای مشاوره و دریافت خدمات مربوطه ارجاع خواهد داد.

Crisis line for alcohol abuse, tobacco, drugs, gambling. They provide you with resources and counseling if needed.

⏰ 24/7

📞 1-866-332-2322

🌐 https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=1008399&serviceAtFacilityID=1047128


Mental Health Helpline

برای اطلاعات در مورد برنامه ها و خدمات سلامت روان، با این خط تماس بگیرید.

Call this helpline for information about mental health programs and services.

⏰ 24/7

📞 1-877-303-2642

🌐 https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=6810&serviceAtFacilityID=1047134


Wood’s Homes, Community Resource Team

برای مداخله در بحران برای خانواده ها و کودکان در هر زمینه ای با این خط تماس بگیرید.

For crisis intervention for families and children with any issues call Wood’s Homes line

⏰ 9 am-10 pm/7 days of the week

📞 1-800-563-6106 or 403-299-9699

📱 587-315-5000 (9am-10pm)

🌐 https://www.woodshomes.ca/


Distress Center

این مرکز خدمات مداخله در بحران در هر زمینه ای برای همه ی گروه های سنی اراِئه می دهد.

Crisis intervention line for different age groups with any concern.

⏰ Free 24/7

📞 403-266-4357

📞 Hearing Impaired: 403.543.1967

🎤 Farsi + English

📱 Online chat: https://na0messaging.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=2181&pid=1&cc=en-US

🌐 https://www.distresscentre.com/need-help/


Crisis Youth and Teen Support

نوجوانان می توانند برای گرفتن خدمات حمایتی از طریق خط تلفن، پیام کوتاه، یا چت آنلاین با این مرکزتماس بگیرند.

Youth and teen support are available via call, text, and online chat.

⏰ Free 24/7

📞 403-264-8336

🎤 Farsi + English for call

📱 Daily Text Messaging: 587-333-2724

Text support is available from 3:00 pm – 6:00 am weekdays and fromnoon-6:00am on weekends.

📱 Online Crisis Text Chat for teens & youth in Calgary: https://na0messaging.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=2181&pid=2&cc=en-US

🌐 https://www.distresscentre.com/need-help/


Immigrant Services Calgary

برای دریافت اطلاعات در زمینه ی سکوت در شهر کلگری و خدمات و منابع حمایتی برای مهاجران و پناهندگان با این مرکز تماس بگیرید.

Contact Immigrant Services Calgary for settlement and integrationsupport in Calgary and information about resources and services for immigrants and refugees

📞 403-538-8370

🎤 Farsi + English

📧 [email protected]

Address: #510, 910 7 Ave SW, Calgary, AB, T2P 3N8

🌐 https://www.immigrantservicescalgary.ca/our-services/settlement-integration-support


Eastside Family Centre

این مرکز خدمات مشاوره تک جلسه ای رایگان (با وقت قبلی)  برای افراد، خانواده  یا زوج ها در هر سنی ارائه می دهد. متخصصان این مرکز به نگرانی های مربوط به سلامت روان، استرس های زندگی، تنش های خانوادگی و مسائل مربوط به روابط کمک می کنند. شما می توانید با حمایت تیمی از متخصصان، از جمله روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و درمانگران خانواده، به جلسات درمانی بلند مدت نیزدسترسی یابید.

Eastside family center provides free, single-session therapy(individual, family, or couples therapy) for individuals of all ages. They help with mental health concerns, life stressors, family stress and relationship issues. They also provide access to long-term therapy sessions with support from a team of professionals, including psychiatrists, psychologists, social workers, and family therapists

⏰ Monday-Saturday

📞 403-299-9699

🎤 English

📧 [email protected]

Address:

Main Location: #255 495 36 Street NE (Northgate Mall)

Wood’s Homes Inglewood Campus: 1008 14 Street SE

Calgary Central Library (Wellness Desk): 800 3 Street SE

Crowfoot Library (Wellness Desk): 8665 Nose Hill Dr NW (Monday: 11 p.m. to 5 p.m.)

🌐 https://www.woodshomes.ca/programs/eastside-family-centre

Referral From


Carya

مشاوره برای افراد مسن 65 سال یا بیشتر بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افرادجلسه های مشاوره با سالمندان به آنها در موارد زیر کمک می کند:

 • روشهای مختلف حل مشکلات
 • ارتباط موثر با اطرافیان، فرزندان و والدین
 • روشهای مقابله با استرس، افسردگی و اضطراب
 • نحوه درک و مدیریت احساسات
 • تقویت ارتباط با جامعه و حمایت گرفتن

Older Adults Counselling focuses on managing changes in lifestyle/roles due to age, which may cause anxiety and depression. These sessions help people learn:

 •       Different ways of solving problems
 •       Better communication with partners, children, and parents
 •       Methods to cope with stress, depression, and anxiety
 •       How to understand and manage a wide range of feelings
 •       To strengthen community connections and support

⏰ Monday-Friday (9 am-5 pm)

📞 403-269-9888

🎤 English

Address: Various locations across Calgary

🌐 https://caryacalgary.ca/our-programs/


Carya

این مرکز دو نوع مشاوره برای خانواده ها ارائه می دهد مشاوره خانواده تمرکز بر انواع نگرانی ها در بستر خانواده چالش های سلامت روان مانند افسردگی ، اضطراب یا تراما، مشکلات روابط، درگیری خانوادگی خشونت خانگی،جدایی و طلاق، چالش های فرزند پروری، سوگ و فقدان، مدیریت خشم خانواده درمانی کاربردی خانواده درمانی کاربردی شامل 10-14 جلسه است که در آن شما و خانواده تان مهارت های جدید ارتباطی رایاد خواهید گرفت اکثر این جلسات در خانه شما برگزار خواهد شد و کل خانواده در جلسات شرکت می کنند. خانواده درمانی کاربردی به خانواده هایی که با چالش های زیر رو برو هستند کمک می کند مشارکت در نظام عدالت کیفری نوجوانان, درگیری خانوادگی, مشکلات در مدرسه, نگرانی های مربوط به سلامت روان

Family Counselling focuses on a variety of family concerns,including:  Mental health challenges, such as depression, anxiety, or trauma, relationship problems, Family conflict, domestic abuse, separation and divorce, parenting challenges, grief and loss, anger, stress, life transitions.

Functional Family Therapy involves 10-14 sessions where you and your family will learn new skills and better connect with one another. Most of these sessions take place in your home and the entire family is involved in the sessions. Functional Family Therapy focuses on helping families dealing with any of the following challenges

Involvement with the youth criminal justice system

Family conflict

Problems at school

Mental health concerns

⏰  Monday-Friday (9 am-5 pm)

📞 403-205-5244

🎤 English

Address: Various locations across Calgary

🌐 https://caryacalgary.ca/our-programs/


Carya

این مرکز مشاوره مقرون به صرفه به زبان فارسی (از طریق مترجم حرفه ای) را برای انواع نگرانی های روانشناختی شامل موارد زیر ارائه می دهد: افسردگی و اضطراب، تراما، انزوا، چالش های والدین بافرزندان ، چالش های روابط مانند درگیری خانوادگی ، جدایی و طلاق ، غم و اندوه ، از دست دادن ،عصبانیت و فشار.

Carya offers affordable language-specific counseling through professional Interpretation Services for a variety of concerns including, but not limited to: Depression and anxiety, Trauma, isolation, parenting challenges, relationship challenges like family conflict, separation, and divorce, grief and loss, anger, and stress.

⏰ Monday-Friday (9 am-5 pm)

📞 403-205-5267

🎤 Farsi (Professional interpretation) + English

Address: Various locations across Calgary

🌐 https://caryacalgary.ca/our-programs/language-specific-counselling/


Centre for Sexuality

مشاوره رایگان و کوتاه مدت برای رسیدگی به چالش های مربوط به جنسیت و سلامت جنسی شامل:هویت جنسیتی ، گرایش جنسی ، پذیرش گرایش جنسی یا هویت جنسیتی توسط خانواده ،مشاوره بارداری ، و مشاوره برای بیماری های مقاربتی

Free, short-term counseling to address challenges related to sexuality and sexual health. Some topics include (but are not limited to): gender identity, sexual orientation, coming out, family acceptance of sexual orientation or gender identity, medical/social transitioning, all options of pregnancy counseling, and sexually transmitted infections.

⏰ Monday-Friday (9 am-4 pm)

📞 403-283-5580

🎤 Farsi + English

Address: 700-1509 Centre Street SW, Calgary, Alberta, T2G 2E6

🌐https://www.immigrantservicescalgary.ca/our-services/settlement-integration-support

Referral form


Calgary Counselling Centre

مشاوره فردی برای بزرگسال ، کودک/نوجوان ، خانواده یا زوجین در هر زمینه ای بر اساس جدول قابل تطبيقبا درآمد افراد

Affordable counseling for adults, youth and teens, families, andcouples with any concerns.

⏰ Monday-Friday (9 am-4 pm)

📞 833.827.4229

🎤 Farsi + English

📧 [email protected]

Address: Suite 1000, 105-12 Ave SE, Calgary, Alberta, T2G 1A1

🌐 https://calgarycounselling.com/counselling

Referral form


South Calgary Health Centre (SCHC)- Sunpark Plaza

مشاوره رایگان به صورت یک جلسه ای و با وقت قبلی در هر زمینه ای و برای همه سنین . در صورت نیاز شمارا به متخصصان پرستاری بالینی، روانشناسان و مددکاران اجتماعی ارجاع می دهند. همچنین این مرکز خدمات ترجمه حرفه ای به زبان فارسی نیز ارائه می دهد

Free mental health walk-in therapy for all ages, on asingle-session basis by appointment only. They provide access to clinical nurse specialists,psychologists and social workers. They provide Interpreter/Translation services.

⏰ Monday-Friday

📞 403-943-9374

🎤 Farsi (Professional interpretation) + English

Address: 31 Sunpark Plaza SE, Calgary, Alberta, T2X 3W5

🌐https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?serviceAtFacilityID=1018206


South Calgary Health Centre (SCHC)- Sunpark Plaza

مشاوره فردی رایگان در هر زمینه ای برای بزرگسالان به مدت 8-12 جلسه. مدت انتظار برای نوبت دهی بین2-3 ماه می باشد. این مرکز خدمات مترجم/ترجمه نیز ارائه می دهد. برای مشاوره ابتدا باید فرم ارجاع را از طریق شماره تلفن زیر پر کنید

They provide one-on-one psychotherapy for adults with mental health concerns, for 8 to12 sessions. Please contact Access Mental Health to arrange a referral. Wait time is approximately2-3 months. They provide Interpreter/Translation services.

⏰ Monday-Friday

📞 Book appointment and referral through access mental health: 403-943-1500

🎤 Farsi (Professional interpretation) + English

Address: 31 Sunpark Plaza SE, Calgary, Alberta, T2X 3W5

🌐 https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?serviceAtFacilityID=1018206


Calgary Family Therapy Centre (CFTC)

این مرکز خدمات روانشناسی رایگان به خانواده ها ارائه می دهد.روش ارجاع: هر خانواده ای که فرزندشان از نظر روحی ، عاطفی یا رفتاری دچار مشکل هستند، می توانند مستقیماً با مرکز تلفن تماس بگیرند. معیار اصلی ارجاع این است که مشکل یا نگرانی در مورد یک کودک یانوجوان 18 ساله یا کمتر است.

Any family whose children are experiencing psychological, emotional, or behavioral problems may contact the Centre directly for free counseling services. The primary intake criterion is that the problem or concern revolves around a child or adolescent 18 years of age or younger.

⏰ Monday-Friday (9 am- 4 pm)

📞 403-802-1680

🎤 English

📧 [email protected]

Address: #600, 1816 Crowchild Trail NW Calgary, Alberta, T2M 3Y7

🌐 https://www.familytherapy.org/


Hospice Centre (Grief centre)

مشاوره فردی، خانوادگی و مشاوره سوگ برای افراد مبتلا به بیماری های پیشرفته و خانوادشان (در تمامسنین). مشاوران به افراد و خانواده ها کمک می کنند تا با تغییرات زندگی خود سازگار شوند. پشتیبانی شامل کمک به سوگواری، پایان عمر و مشاوره برای تروما است. خدمات درمانی این مرکز شامل مشاوره سوگ برای کودکان نیز می باشد

Individual, Family and Grief Counselling for individuals with advanced illness (all ages and open to family members). Counselors help families adjust to the changes in their lives. Support includes help with grief, end-of-life, and trauma counseling. Counseling is available to patients and families, and after the death of their person, adult family members are offered Bereavement Support.

⏰ Monday-Friday

📞 403-263-4525

🎤 Farsi (Professional interpretation) + English

📧 [email protected]/ [email protected]

Address: 1245 70 ave SE

🌐 https://www.hospicecalgary.ca/rosedale


Grief Support Program- Alberta Health Services

مشاوره سوگ فردی و گروهی برای بزرگسالانی که مرگ یکی از اعضای خانواده یا شخص مهم دیگری را تجربه کرده اند. همه مراجعان جدید باید قبل از شرکت در گروه درمانی در جلسات مشاوره فردی شرکت کنند

 • گروه های حمایتی سوگ به ۵ دسته زیر تقسیم می شوند
 • گروه سوگ همسر و شریک عاطفی
 • گروه سوگ فرزند
 • گروه سوگ خواهر و برادر
 • گروه سوگ والدین
 • گروههای مخلوط برای حمایت از انواع دیگر سوگ

Grief support and counseling for adults who have experienced the death of a family member or significant other. The Grief Support Program offers individual and group services. Those attending a grief group can expect to meet others who share similar experiences and losses. The groups run one time per week for six weeks.

The types of groups offered are:

 • loss of a Partner
 • Loss of Child
 • Loss of Sibling
 • loss of Parent
 • mixed loss groups to support other types of losses

⏰ Monday-Friday (8:30 am -5 pm)

📞 403-955-8011

Address: 1820 Richmond Road SW, Calgary, Alberta, T2T 5C7

🌐 albertahealthservices.ca/findhealth/Service.aspx?id=1026229&serviceAtFacilityID=1087133#contentStart


Adult Addiction Services

تسهیلات درمانی و مشاوره برای افراد ۱۸ سال به بالا که با سو مصرف الکل ، مواد مخدر ، قمار یااعتیاد به رابطه جنسی مواجه هستند. خدمات شامل کسانی که نگران استفاده دیگران هستند نیز می شود

Provides a non-medical treatment facility for those experiencing problems related to their use of alcohol, drugs, gambling, or sex addiction. Services for those who are concerned about someone else’s use are also offered.

⏰ Monday-Friday (9 am -5 pm)

📞 403-367-5000

Address: 707 10 Avenue SW Calgary AB

🌐 https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?id=1060378


Catholic Family Services

مشاوره به زبان فارسی و انگلیسی برای بزرگسالان، خانواده یا زوجین در هر زمینه ای بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد

Affordable counseling for adults, families and couples with anyconcerns.

⏰Monday-Friday (8:30am-5pm)

📞403.205.5294

🎤 Farsi + English

📧 [email protected]

Address: 250, 707 – 10 Avenue SW

🌐https://www.cfs-ab.org


Centre for Refugee Resilience (CCIS)

خدمات مشاوره این مرکز متمرکز به تروما درمانی بزرگسالان به زبان اول آنها است. این خدمات منحصراً به پناهندگان و مهاجران ارائه می شود.

This center’s counseling services focus on trauma therapy for adults in their first language. The services are exclusively offered to refugees and immigrants.

⏰ Monday-Friday (9am- 4pm)

📞 403-973-8342

🎤 Farsi (Professional interpretation) + English

📧 [email protected]

Address: 5th Floor, 1111 – 11 Avenue SW

🌐 https://www.ccisab.ca/refugees/centre-for-refugee-resilience.html#referral-form

Referral Form


Centre for Newcomers

مشاوره به زبان فارسی و انگلیسی برای  بزرگسالان، خانواده یا زوجین در هر زمینه ای بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد

Affordable counseling for adults, families, and couples with anyconcerns.

⏰ Monday-Friday (8:30 am-4 pm)

📞 403-569-3325

🎤 Farsi + English

📧 [email protected]

Address: 125, 565 – 36 Street NE Calgary, AB T2A 6K3

🌐 https://www.centrefornewcomers.ca/

Referral Form


SAE Counselling

مرکز مشاوره خصوصی که خدمات مشاوره برای مسائل مربوط به سلامت روان مانند افسردگی، اضطراب، تروما، PTSD ، مسائل مدیریت خشم ، سوگ و عزت نفس و همچنین مشاوره اعتیاد به مواد ارائه می دهد.

SAE is a private practice that offers to counsel for mental health issues such as depression, anxiety, trauma, PTSD, anger management issues, grief and self-esteem, and substance addiction.

⏰ Monday-Friday (9 am- 4 pm)

📞 403.723.0732

🎤 English

Address: 1409B 2nd Street SW Calgary, Alberta Canada

🌐 http://www.saepsychological.com


The Immigrant Education Society (TIES)

خدمات مشاوره رایگان به زبان فارسی و انگلیسی برای بزرگسالان، خانواده یا زوجین مهاجر در تمام زمینه ها.
این مرکز همچنین خدمات آموزش زبان انگلیسی، مشاوره کاری، و کمک در زمینه اسکان مجدد برای مهاجران ارائه می دهد.

⏰ Monday-Friday (8:30am-5pm)

📞 587.393.3414

🎤 English + Farsi (Professional interpretation)

📧 [email protected]

🌐 tieshealthyminds.ca/counselling

🌐 immigrant-education.ca


Calgary Catholic Immigration Society (CCIS)

این مرکز خدمات گوناگونی برای کودکان، نوجوان، بزرگسالان، خانواده، و سالمندان ارائه می دهد. از جمله خدمات این آنها مشاوره کاری، کمک در زمینه اسکان مجدد برای مهاجران، خدمات مراقبت از کودکان ۶ ماه تا ۶ ساله (رشد زبان و آمادگی برای مدرسه)، و خدمات حمایتی برای سالمندان می باشد. برای آگاهی از اطلاعات تماس هر یک از این خدمات به وبسایت این مرکز مراجعه کنید

⏰ Monday-Friday (9:00am-4:30pm)

📞 403.262.2006

🎤 English + Farsi

📧 [email protected]

Address: 1111 11 Ave SW

🌐 ccisab.ca


Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA)

انجمن زنان مهاجر کلگری برنامه های متنوعی برای تشویق یکپارچه سازی مهاجران با جامعه کانادا و شهر کلگری
ارایه می دهد. این خدمات شامل مشاوره فردی، کلاس های آموزش زبان انگلیسی، کمک به پیدا کردن کار، یادگیری مهارت های لازم برای کار کردن در جامعه کانادایی، حمایت کودکان و نوجوانان خانواده های مهاجر، مشاوره های قانونی، انجام خدمات داوطلبانه، و دوره آشنایی با فرهنگ کانادایی می باشد. خدمات این مرکز منحصر به زنان، خانواده آن ها می باشد.

⏰Monday-Friday (9:00am-4:30pm)

📞403-444-1758

🎤 English + Farsi

📧 [email protected]

Address: 200, 138 4th Avenue SE
🌐https://ciwa-online.com
Referral From


Moss Postpartum House

خدمات مشاوره به زبان انگلیسی برای زنان و خانواده هایی که در مرحله گذار به نقش والدگری هستند و با مشکلاتی همچون افسردگی پس از زایمان و استرس های روابط بین فردی رو به رو شده اند. این مرکز علاوه بر خدمات سلامت روان، ماساژ و فیزیوتراپی لگن، طب سوزنی، و کایروپراکتیک نیز ارائه می دهد. خدمات این مرکز رایگان نمی باشد و افراد با هزینه شخصی یا دریافت کمک هزینه از بیمه می توانند از خدمات آنها استفاده کنند.

⏰Monday-Friday (9:00am-4:30pm)

📞 587.327.3980

🎤 English
📧[email protected]
Address: 1614 8th Ave NW, Calgary Alberta, T2N 1C2
🌐https://www.mosspostpartum.com


Canadian Centre for Men & Families CCMF Alberta

خدمات مشاوره برای مردان و فرزندانشان بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد. از جمله خدمات این مرکز کمک به افرادی است که درگیر جدایی و مشکلات در روابط صمیمانه و خانوادگی شان هستند، یا با مسائلی مانند افسردگی، اضطراب، تروما، خشونت، مدیریت خشم، سوگ، و عزت نفس رو به رو شده اند.

⏰Monday-Friday (9:00am-4 pm)
📞 587-885-2839

🎤 English
📧 [email protected]
Address: 4610 Bowness Road NW, Calgary AB
🌐https://ccmfalberta.ca


Insight Counselling & Therapy Centre

مشاوره به زبان انگلیسی برای بزرگسالان، خانواده ها یا زوجین در هر زمینه ای بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد. این مرکز مشاوره گروهی و دوره های آموزشی برای بهبود روابط بین فردی نیز ارائه می دهد.

⏰Monday-Friday (9:00am-4:30pm)/Saturday and Sunday by appointment

📞 403.210.0334
🎤 English
📧 [email protected]
Address: 5940 Macleod Trail SW, Calgary, AB T2H 2G4
🌐https://www.insightcentre.org
Referral


Luna Child and Youth Advocacy Centre

خدمات این مرکز برای حمایت از کودکانی است که تجربه آزار و اذیت دارند. خانواده ها یا افرادی که سرپرستی این کودکان را بر عهده دارند می توانند به این مرکز مراجعه کنند. برای استفاده از خدمات لازم است توسط مراکز زیر به لونا ارجاع داده شوید:

(Calgary Police, Children’s Services, Alberta Education, Alberta Justice, RCMP, and Alberta Health Services)

📞 403-428-5300
🎤 English
📧 [email protected]
Address: 400, 3820 24 Ave. NW, Calgary, AB, T3B 2X9
🌐https://www.lunacentre.ca


Foothills Academy

این مجموعه یک مدرسه تمام وقت برای کودکانی است که با اختلالات یادگیری مواجه هستند. این مجموعه همچنین برنامه های جانبی برای ارتقا سطح تحصیلی و آموزش کودکان با اختلالات یادگیری ارائه می دهد. برای اطلاع از نحوه پذیرش در این مدرسه با شماره تلفن یا ایمیل زیر تماس بگیرید.

📞 403-270-9400
🎤 English
📧[email protected]
Address: 745 37 Street NW ,Calgary, AB T2N 4T1
🌐https://www.foothillsacademy.org


Third Academy

این مجموعه یک مدرسه تمام وقت شامل مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان است. برنامه تحصیلی این مجموعه متناسب با نیازها و توانایی های کودکان و نوجوانانی است که با اختلالات یادگیری مواجه هستند. برای اطلاع از نحوه پذیرش در این مدرسه با شماره تلفن یا ایمیل زیر تماس بگیرید.

📞 403-288-5335
🎤 English
📧 [email protected]
Address: Third Academy East (Junior/Senior High)
3, 510 – 77th Ave. SE Calgary, AB T2H 1C3Address: Third Academy West (Elementary)
3311 – 49th St. SW Calgary, AB T3E 6M6
🌐 https://thirdacademy.ca


Children’s Grief Centre

مشاوره سوگ فردی و خانوادگی برای کودکان و نوجوان ۱۹ سال به پایین. هزینه این خدمات بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد می باشد.

⏰Monday-Friday
📞403-263-4525
🎤 Farsi (Professional interpretation) + English
📧 [email protected]/ [email protected]
Address: 1245 70 ave SE
🌐https://www.hospicecalgary.ca/
Referral


Canadian Mental Health Association

مشاوره فردی برای کسانی که عزیزی را به خاطر خودکشی از دست داده اند. هزینه این خدمات بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد می باشد.

⏰Monday-Friday
📞403-297-1708
🎤 English
📧 [email protected]
Address: #105, 1040 7 Avenue SW, Calgary, AB T2P 3G9
🌐https://cmha.calgary.ab.ca/
Referral


Harm Reduction Services

این مرکز مکانی را فراهم می کند که افراد بتوانند در یک محیط نظارت شده و بهداشتی از مواد مخدر استفاده کنند تا آسیب ناشی از مصرف مواد را کاهش دهند و در عین حال خدماتی مانند مشاوره، مددکاری اجتماعی و درمان وابستگی به مواد را دریافت کنند.

⏰24/7
📞403-955-6200
🎤 English
Address: Sheldon M. Chumir Centre (1213 4 St SW, Calgary, AB T2R 0X7)
🌐https://www.albertahealthservices.ca/info/Page15432.aspx


Renfrew Recovery Centre

Renfrew یک مرکز ریکاوری مسکونی 40 تخته است که خدمات سم زدایی از مواد مخدر با حمایت پزشکی ارائه می دهد. افراد متقاضی پذیرش روزانه باید بین ساعت 7:30 الی 8:00 صبح در مرکز حضور داشته باشند. اکثر مشتریان خود را ارجاع می دهند. با این حال، Renfrew ارجاعات را از منابع دیگری مانند خانواده، دوستان، بیمارستان ها، پزشکان، و طیف وسیعی از جامعه و سازمان های دولتی می پذیرد. مراجعان در صورت تمایل معمولاً به مدت پنج روز در مرکز می مانند.

📞403-297-3337
🎤 English
Address: 1611 Remington Road, NE Calgary, AB T2E 5K6
🌐https://www.albertahealthservices.ca/assets/programs/ps-rrc-client-brochure.pdf


YW Counselling

مشاوره فردی و خانوادگی برای کودکان (۴ سال به بالا)، نوجوانان، بزرگسالان با محوریت درمان و پیشگیری از خشونت خانگی و شکل دهی روابط سالم. هزینه این خدمات بر اساس جدول قابل تطبيق با درآمد افراد می باشد. افرادی که در مشاوره خانواده شرکت می کنند، می توانند به جلسات مشاوره فردی یا گروهی نیز دسترسی داشته باشند. این مرکز همچنین جلسات گروهی فرزندپروری برای والدین به منظور آموزش مدیریت تعارض والدین و فرزندان و تقویت روابط خانوادگی ارائه می دهد.

⏰Monday-Friday
📞403-536-2844
🎤 English
📧 [email protected]
Address: 1715-17 Ave SE, Calgary, AB, T2G 5J1
🌐https://www.ywcalgary.ca/programs-services/counselling/


Children Cottage Society

این مرکز خدماتی از جمله مراقبت موقت از کودکانی که والدینشان امکان مراقبت از آنها را ندارند، پناهگاه امن برای خانواده های بی خانمان، و حمایت خانواده در سالهای اولیه برای رشد بهتر کودکان و رفاه خانواده ارائه می دهد.

⏰Monday-Friday
📞403-283-4200
🎤 English
📧 [email protected]
Address: 204-2120 Kensington Road N.W, Calgary, Alberta T2N 3R7
🌐https://childrenscottage.ab.ca


Northeast Addiction and Mental health (Centre for Holistic Recovery)

مشاوره فردی، گروهی، و خانوادگی برای افرادی که در دوره ریکاوری از مواد مخدر هستند. خدمات مشاوره برای کمک به افرادی است که علاوه بر بهبود جسمی، به دنبال ارتقا خودآگاهی، خودکارآمدی و بهبود روابط با اطرافیان و جامعه هستند.

⏰Monday-Friday
📞(587)-777-4722
🎤 English
📧 [email protected]
Address: Unit 215 N – 3015 5 Ave NE, Calgary, AB T2A 6T8
🌐https://namrecovery.com


Kids Help Phone

برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده و خشونت علیه کودکان با این خط تماس بگیرید.

⏰ Free 24/7
📞1-800-668-6868
📱 texting CONNECT to 686868 or via online chat at https://kidshelpphone.ca/
🎤 English
🌐https://www.crisistextline.ca/


Children’s Services

برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده و خشونت علیه کودکان با این خط تماس بگیرید.

⏰Monday-Friday

📞403-297-6100

🎤 English

Address: 1240 Kensington Rd NW, Calgary, AB T2N 3P7

🌐https://www.alberta.ca/childrens-services.aspx