ارتباط باما

ارتباط باما

"مرکز مهر در حال حاضر خدمات روانشناختی ارائه نمی دهد."

اگر در بحران هستید لطفاً با خدمات بحران کانادا با شماره تلفن 8334564566 تماس بگیرید.

در مواقع اضطراری ،همیشه با 911 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید.

از طریق شبکه های اجتماعی با مهر در تماس باشید: