اسرا میلانی

اسرا میلانی

موسس و مدیر مرکز سلامت روان مهر

اسرا میلانی دانشجوی دکترای روان شناسی مشاوره در دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا ست. از جمله علاقه مندی های تحقیقی و اجرایی او تعیین کننده های فرهنگی – اجتماعی سلامت روان و افزایش دسترسی جوامع اقلیت به منابع و خدمات سلامت روان است. اسرا تولد مهر را نقطه ی عطف حرفه ای خود میداند و این بستر را فرصتی مناسب برای استفاده از آموخته های روان شناسی خود در مسیر ساختن جامعه ای سالم برای همزبانان خود میبیند.