رفتن به محتوا

Tag: آزار جنسی

خشونت و آزار جنسی

خشونت و آزار جنسی

آزار جنسی هرگونه عمل جنسی و یا هرعملی را شامل می شود که جنبه های جنسی فرد را مورد نشانه قرار داده و یا هویت جنسی فرد را مورد هدف قرار داده است. آزار جنسی می تواند به صورت جسمی