رفتن به محتوا

Tag: احساس گناه بازمانده

احساس_گناه_بازماندگان

مهاجرت و احساس گناه

برای بسیاری از مهاجرین تجربه برخورداری از مزایای زندگی در کشوری توسعه یافته مثل کانادا ممکن است با احساس گناه همراه باشد. برای مثال در شرایط پاندمی کنونی، دریافت موثرترین واکسن های کرونا در کانادا ممکن است برای یک مهاجر