رفتن به محتوا

Tag: ارزش

ستون هفتم حرمت نفس عشق

ستون هفتم حرمت نفس: عشق

در درون همه ما یک قهرمان خفته است. نیاز ما به حرمت نفس و شروع تغییرات درونی با وجود تمام سختی های مسیر، از بیدار شدن قهرمان درونی مان سرچشمه میگیرد که قدرت خود را از عشق به تغییر و
ستون ششم حرمت نفس زندگی اخلاق مدار

ستون ششم حرمت نفس: زندگی اخلاق مدار

ما در دوران رشد و بلوغ، ارزشها و استانداردهای خود را شکل می دهیم و وقتی رفتار ما “هم جهت” با ارزشها و اصول مان باشد، می توان گفت که اخلاق مدار زندگی میکنیم. در غیر این صورت، در دنیای
ستون چهارم حرمت نفس قابلیت اظهار نظر

ستون چهارم حرمت نفس: قابلیت اظهار نظر

قابلیت اظهار نظر به معنای توانایی ابراز نیازها، خواسته ها، و نظراتمان در موضوعات مختلف است. این قابلیت همچنین به معنای تسلیم نشدن در برابر صدای بلند درونی ماست که به ما میگوید وقتی در گفت و گویی ارزشهای فرد