رفتن به محتوا

Tag: اضطراب

اضطراب

اضطراب

همه ما اضطراب را تجربه می‌کنیم ولی معمولاً کوتاه مدت و محدود می باشد و زندگی ما را تحت تاثیر قرار نمی دهد. وقتی نشانه های رفتاری، فیزیکی و ذهنی اضطراب مستمر و شدید باشد تا جایی که توانایی فرد