رفتن به محتوا

Tag: درون

ستون هفتم حرمت نفس عشق

ستون هفتم حرمت نفس: عشق

در درون همه ما یک قهرمان خفته است. نیاز ما به حرمت نفس و شروع تغییرات درونی با وجود تمام سختی های مسیر، از بیدار شدن قهرمان درونی مان سرچشمه میگیرد که قدرت خود را از عشق به تغییر و
ستون ششم حرمت نفس زندگی اخلاق مدار

ستون ششم حرمت نفس: زندگی اخلاق مدار

ما در دوران رشد و بلوغ، ارزشها و استانداردهای خود را شکل می دهیم و وقتی رفتار ما “هم جهت” با ارزشها و اصول مان باشد، می توان گفت که اخلاق مدار زندگی میکنیم. در غیر این صورت، در دنیای
ستون-اول-حرمت-نفس-زندگی-کردن-با-ذهن-آگاه

ستون اول حرمت نفس: زندگی کردن با ذهن آگاه

زندگی با ذهن آگاه “زندگی در لحظه” است، بدین معنی که زمانی که فرد کاری را انجام میدهد، در آن لحظه و در آن تجربه با تمام ظرفیت وجودی اش “حضور” دارد. این “حضور” به معنای توجه کامل به همه