رفتن به محتوا

Tag: روانشناس

سوگ سلب شده

سوگ: سوگ سلب شده

فارغ از احساس فقدانی که در درونمان تجربه می کنیم، عواطف مربوط به سوگ ما به صورت مساوی در جامعه شناخته و درک نمی شود. سوگ سلب شده به نوعی از سوگ گفته می شود که عزاداری برای متوفی “کم