رفتن به محتوا

Tag: زمان سوگواری

به افراد داغدار چه بگوییم؟

سوگ: به افراد داغدار چه بگوییم؟

نمی دانم چه بگویم که تسکین بخش غمت باشد. از خودتان انتظاری برای برقراری یک گفتگوی تسکین بخش یا نصیحت آمیز درباره ی سوگ افراد داغدیده را نداشته باشید. شما می توانید همدردی خودتان را با در آغوش کشیدن، در
آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

سوگ : آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

چندین ماه که از مرگ عزیز از دست رفته می گذرد، اطرافیان و جامعه کم کم انتظار دارند که نشانه های سوگواری کمتری در فرد سوگوار ببینند. بعد از گذشت اولین و دومین سالگرد، دیدن حالت های افسردگی، خلوت گزینی