رفتن به محتوا

Tag: زندگی در لحظه

ستون-اول-حرمت-نفس-زندگی-کردن-با-ذهن-آگاه

ستون اول حرمت نفس: زندگی کردن با ذهن آگاه

زندگی با ذهن آگاه “زندگی در لحظه” است، بدین معنی که زمانی که فرد کاری را انجام میدهد، در آن لحظه و در آن تجربه با تمام ظرفیت وجودی اش “حضور” دارد. این “حضور” به معنای توجه کامل به همه