رفتن به محتوا

Tag: فرهنگ

آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

سوگ : آیا سوگواری تاریخ انقضا دارد؟

چندین ماه که از مرگ عزیز از دست رفته می گذرد، اطرافیان و جامعه کم کم انتظار دارند که نشانه های سوگواری کمتری در فرد سوگوار ببینند. بعد از گذشت اولین و دومین سالگرد، دیدن حالت های افسردگی، خلوت گزینی