رفتن به محتوا

Tag: قتل های خانگی

خشونت خانگی

خشونت خانگی

خشونت خانگی، الگویی از رفتارهای زورگویانه است که فرد از طریق روش های مختلف آن، به کنترل شریک زندگی می پردازد. این روش ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:‌ خشونت فیزیکی و یا تهدید به خشونت فیزیکی خشونت عاطفی