رفتن به محتوا

Tag: همدلی با فرد داغدار

به افراد داغدار چه بگوییم؟

سوگ: به افراد داغدار چه بگوییم؟

نمی دانم چه بگویم که تسکین بخش غمت باشد. از خودتان انتظاری برای برقراری یک گفتگوی تسکین بخش یا نصیحت آمیز درباره ی سوگ افراد داغدیده را نداشته باشید. شما می توانید همدردی خودتان را با در آغوش کشیدن، در