رفتن به محتوا

Tag: هوش هیجانی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خودآگاهی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خودآگاهی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” یادگیری برای کودکان یک فرایند اجتماعی ست که در تعامل با والدین، معلمها و دوستان و خواهران و برادران
مهارت دوم یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خود مدیریتی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت خود مدیریتی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همونطور که در قسمت اول این سری پادکست (مهارت خوداگاهی) توضیح دادم، وقتی بچه ها از احساساتشان مطلع هستند،
مهارت پنجم یادگیری هیجانی-اجتماعی مهارت آگاهی اجتماعی

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت آگاهی اجتماعی

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همانطور که در قسمتهای قبلی سری پادکست های یادگیری_اجتماعی هیجانی توضیح دادم یادگیری برای کودکان یک فرایند اجتماعی و
تصمیم گیری مسئولانه

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت تصمیم گیری مسئولانه

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همانطور که در دو قسمت قبلی سری پادکست های یادگیری اجتماعی-هیجانی (مهارت خوداگاهی و خودمدیریتی) توضیح دادم، یادگیری برای

یادگیری هیجانی-اجتماعی: مهارت برقراری ارتباط موثر

“شما میتوانید به جای خواندن متن زیر، به پادکست آن با صدای خانم شیوا زارع زاده در انتهای صفحه، گوش دهید.” همونطور که در قسمتهای قبلی این سری پادکست های یادگیری اجتماعی-هیجانی (مهارت خودآگاهی و خود مدیریتی و تصمیم گیری