رفتن به محتوا

Tag: پدیده ی چراغ گاز

راهکارهای مقابله با پدیده ی چراغ گاز (Gaslighting)

راهکارهای مقابله با پدیده ی چراغ گاز (Gaslighting)

در پست قبل از پدیده چراغ گاز(Gaslighting) به عنوان یک تکنیک کنترل که در آن فردی که به ما آزار رسانده است، رفتار خود را اشتباه نمی داند، مسئولیت آن را نمی پذیرد، و یا رنج ما را زیر سوال
پدیده چراغ گاز (Gaslighting)

پدیده چراغ گاز (Gaslighting)

اینکه تصور کنیم فردی که به ما آزار رسانده است، رفتار خود را اشتباه نمی داند، مسئولیت آن را نمی پذیرد، و یا رنج ما را زیر سوال می برد، ممکن است از خود واقعه ی آزار دهنده هم رنج