رفتن به محتوا

Tag: پذیرش بی قید و شرط

ستون دوم حرمت نفس پذیرفتن خود

ستون دوم حرمت نفس: پذیرفتن خود

حرمت نفس از “پذیرش خود” سرچشمه میگیرد. از ملزومات پذیرش خود، دوستی عمیق با خود است. وقتی من با خودم دوست هستم، می پذیرم که بدنم، افکارم، احساساتم، خواسته هایم، رفتارم، و رویاهایم همگی بخشی از وجود من هستند. برای