رفتن به محتوا

Tag: پذیرفتن خود

ستون هفتم حرمت نفس عشق

ستون هفتم حرمت نفس: عشق

در درون همه ما یک قهرمان خفته است. نیاز ما به حرمت نفس و شروع تغییرات درونی با وجود تمام سختی های مسیر، از بیدار شدن قهرمان درونی مان سرچشمه میگیرد که قدرت خود را از عشق به تغییر و
ستون دوم حرمت نفس پذیرفتن خود

ستون دوم حرمت نفس: پذیرفتن خود

حرمت نفس از “پذیرش خود” سرچشمه میگیرد. از ملزومات پذیرش خود، دوستی عمیق با خود است. وقتی من با خودم دوست هستم، می پذیرم که بدنم، افکارم، احساساتم، خواسته هایم، رفتارم، و رویاهایم همگی بخشی از وجود من هستند. برای