رفتن به محتوا

Tag: immigrant paradox

استرس های فرهنگ پذیری (Acculturation Stress)

مهاجرت: استرس های فرهنگ پذیری (Acculturation Stress)

پس از مهاجرت و در جریان فرهنگ پذیری ممکن است استرس های مختلفی را تجربه کنیم مثلا: در ارتباط برقرار کردن به زبان دوم دچار مشکل باشیم. احساس تنهایی کنیم. دچار افت تحصیلی شویم. در پیدا کردن کار دچار مشکل