رفتن به محتوا

Tag: multiculturalism

تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

مهاجرت: تکثر فرهنگی (Multiculturalism)

در پست های قبل انواع سبک های فرهنگ پذیری مطرح شدند. اما تنها رویکرد فرد مهاجر در مورد فرهنگ پیشین خود (ایران) و جامعه میزبان (کانادا) تعیین کننده سبک فرهنگ پذیری وی نیست. عامل مهم دیگر، رفتار جامعه میزبان، قوانین،